Kupno wierzytelności

Oprócz działań o charakterze windykacyjnym proponujemy Państwu możliwość sprzedaży wierzytelności. W związku z całkowitym przejęciem ryzyka wypłacalności Dłużnika przez naszą firmę, oferta ta dotyczy wybranych wierzytelności. W przypadku, gdy wierzytelność spełnia kryteria ryzyka inwestycji, jesteśmy zainteresowani zakupem takich należności głównych jak i not odsetkowych. Przedmiotem naszego zainteresowania są wszelkie udokumentowane wierzytelności

- począwszy od długów wynikających z nieuregulowanych faktur, not odsetkowych lub innych dokumentów w stosunku, do których nie było dotychczas prowadzone postępowanie sądowe bądź egzekucyjne po tzw. wierzytelności nieściągalne (śmieciowe) w stosunku, do których nastąpiło umorzenie egzekucji komorniczej lub przedawnienie. Kwota oraz termin zapłaty za zbywaną wierzytelność uzależnione są od okresu przeterminowania roszczenia oraz analizy stanu finansowego i majątkowego dłużnika. Każdorazowo negocjujemy ze zbywcą warunki finansowe cesji wierzytelności. Po dojściu do porozumienia transakcja jest finalizowana.